วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

การเริ่มต้นชีวิตใหม่  ในชีวิตประจำวันเรา เรามีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราเป็นผู้เริ่มต้นและสามารถกำหนดเองได้ ถ้าเราได้ทำเรื่องที่เรารู้สึก ไม่ดีหรือไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ บางคนอาจเก็บเอาไปคิด หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันถึงอนาคตได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีทัศนคติ ในการดำเนินชีวิตนำหลักธรรมเข้ามาช่วยในการคิดหรือตัดสินใจ ชีวิตในแต่ละวันนั้นสามารถเริ่มต้นได้ใหม่เสมอ วันเวลาไม่เคยย้อนกลับมาทำร้ายเรา อนาคตเท่านั้นที่เราเป็นคนกำหนดและสร้างขึ้นเริ่มต้นวันดีๆ กับชีวิตที่เราเลือกเองชีวิตนี้สามารถเป็นสุขได้ในทุกขณะ   โดยไม่ต้องรอให้รวยหรือมีโชคเสียก่อน   เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเรานี้เอง   หากรู้จักมองในทางบวก   พอใจในสิ่งที่มี   ปล่อยวางอารมณ์ที่หมักหมม   และคลายความยึดติดในตัวตน   ชีวิตก็จะเบาสบายและเป็นสุข   แม้ประสบกับความผันผวนปรวนแปร   ความพลัดพรากสูญเสีย   หรือมีโรคภัยไข้เจ็บ   อาการเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำใจให้เป็นทุกข์ได้   ในทางตรงกันข้าม   แม้จะประสบโชคลาภ  มีความมั่งคั่งร่ำรวย   แต่ใจไม่รู้จักพอ   มีจิตคิดพยาบาท   มองโลกแง่ร้าย  และคิดถึงแต่ตนเอง   ก็ยากจะมีความสุขได้   กี่คนแล้วที่ฆ่าตัวตายทั้ง ๆ   ที่มียศทรัพย์และอำนาจมากมาย  

พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า   ไม่มีอะไรทำร้ายเรามากเท่ากับจิตที่วางไว้ผิด   ในทางตรงข้าม   ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเป็นสุขได้มากเท่ากับจิตที่วางไว้ถูก   ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เป็นทุกข์   และรู้สึกว่าชีวิตตกต่ำลำเค็ญ  ให้สำรวจตนเองดูก่อนว่า   เราวางใจไว้ถูกแล้วหรือ   ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เราเอามาซ้ำเติมให้แก่ตัวเองหรือไม่   และแน่ใจหรือว่าชีวิตเรามีแต่สิ่งเลวร้าย   ไม่มีสิ่งดี ๆ   อยู่เลยหรือ   ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะโดยไม่ต้องรอเทศกาลปีใหม่   หรือรอให้ใครเปลี่ยนแปลงเสียก่อน   สิ่งสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงตนเอง   โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมอง   เปลี่ยนวิธีคิด   และสร้างคุณภาพใหม่ให้แก่จิต   เพื่อให้มีความตื่นรู้และเท่าทันความเป็นจริงของชีวิต   พร้อมกับมีน้ำใจเกื้อกูลผู้อื่น   หากทำได้เช่นนี้ชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำ   และทุกข์ภัยใด ๆ   ก็ไม่อาจแผ้วพานได้